از دو نوع رنگ بطور روتین جهت رنگ آمیزی لام خون محیطی وتشخیص مالاریا وبورلیا استفاده می شود .

1 – رنگ رایت : که در ترکیب خود ماده ثابت کننده دارد به گونهای که ثابت کردن ورنگ آمیزی همزمان صورت می گیرد بنابراین لازم است گسترش ضخیم را قبل از رنگ آمیزی با استفاده از آب مقطر لیز نمائیم .

2 – رنگ گیمسا : در ترکیب این رنگ ماده ثابت کننده وجود ندارد ولازم است قبل از رنگ آمیزی گسترش نازک را با ااستفاده از الکل متیلیک مطلق ثابت نمائیم .

      رنگ آميزي با استفاده از رنگ رايت

         ابتدا لامهای ارسالی به آزمایشگاه را شماره گذاری می کنیم .

         با فرو بردن گسترش ضخیم درآب مقطرگلبول های قرمز را لیز می کنیم .

         به مقدار کافی رنگ روی لام ریخته ومدت 3 تا 5 دقیقه صبر می کنیم .

         سپس هم حجم رنگ بر روی لام بافر اضافه کرده ومدت 3 تا 5 دقیقه دیگر صبر می کنیم .

         لام را به آرامی شسته و زیر لام را با پنبه الکل پاک می کنیم .

         بعد از خشک شدن لام به مطالعه آن می پردازیم .

رنگ آميزي با استفاده از رنگ گيمسا

         ابتدا لامهای ارسالی به آزمایشگاه را شماره گذاری می کنیم .

         گسترش نازک را به مدت یک دقیقه با متانول مطلق ثابت   می کنیم .

         لامها را درون سبد رنگ آمیزی قرار داده و آنها رابه مدت 30 تا 45 دقیقه در محلول گیمسای 3 تا 5 درصد قرار     می دهیم .

         لامها را به آرامی شسته و زیر لامها را با پنبه الکل پاک    می کنیم .

         بعد از خشک شدن لامها  به مطالعه آنها  می پردازیم .

هنگام رنگ آميزي لام خون محيطي نكات زير را به ياد داشته باشيد
1- جهت رقيق كردن رنگ گيمسا از بافر استفاده كنيد ، در صورتيكه بافر در دسترس شما نيست مي توانيد از آب شير استفاده كنيد ولي هيچ گاه از آب مقطر استفاده نكنيد .
2- جهت رنگ آميزي با رنگ گيمسا با از محلول 5-3 درصد استفاده نماييد .
3- مدت زمان رنگ آميزي براي بررسي لام خون محيطي از نظر انگل ملاريا 30 تا 45 دقيقه مي باشد اگر زمان رنگ آميزي بيشتر از 45 دقيقه شود تشخيص انگل مشكل خواهد شد.
4- هنگامي كه تعداد لامها كم است مي توانيد جهت تهيه محلول گيمسا به ازاي هر ميلي ليتر بافر 1 تا 2 قطره رنگ اضافه نماييد .
5- محلول گيمساي آماده شده فقط يك روز قابل استفاده مي باشد .
6- قبل از اينكه سبد لامها را داخل محلول گيمسا بگذاريد جلاي فلزي روي محلول را با استفاده از كاغذ صافي برداريد .
7- اگر تعداد لامها كم است مي توانيد لام را بر روي پايه رنگ آميزي قرار داده ومحلول گيمسا را بر روي آن بريزيد در اين صورت بعد از اتمام زمان رنگ آميزي با استفاده از يك بشر به آرامي مقداري آب از يك گوشه بر روي لام بريزيد تا لام شسته شود .

 

+ نوشته شده توسط سید محسن هاشمی زاده در پنجشنبه دهم آبان ۱۳۸۶ و ساعت 5:46 |